گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

"Dexter" The British Invasion...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۱۵ ساعت: ۹:۲۱

* * * * * * * *

"Dexter" That Night, a Forest...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۶:۳۲

* * * * * * *

"Dexter" Slack Tide (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۵ ساعت: ۲۱:۳۵

* * * * * * * *

"Dexter" Si se puede (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۰۱ ساعت: ۲۰:۰۸

* * * * * * *

"Dexter" Shrink Wrap (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۵ ساعت: ۸:۱۲

* * * * *

"Dexter" Seeing Red (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۵ ساعت: ۱۳:۰۵

* * * * *

"Dexter" See-Through (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۵ ساعت: ۲۱:۱۵

* * * * * * *

"Dexter" Road Kill (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۶ ساعت: ۲۰:۴۱

* * * * * * * *

"Dexter" Resistance Is Futile...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۱۰ ساعت: ۲۱:۳۵

* * * * * * * *

"Dexter" Remains to Be Seen (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۳۰ ساعت: ۲۱:۱۳

* * * * * * *

"Dexter" Our Father (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۲۴ ساعت: ۲۰:۴۳

* * * * * * *

"Dexter" My Bad (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۲ ساعت: ۱۸:۰۰

* * * * * * * * *

اتفاقاً مناسبه روز وفاته ;)

"Dexter" Morning Comes (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۹ ساعت: ۱۷:۱۴

* * * * * * * *

"Dexter" Lost Boys (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۷ ساعت: ۲۲:۲۰

* * * * * * * * *

"Dexter" Living the Dream (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۲۲ ساعت: ۱۸:۵۰

* * * * * * *

"Dexter" Left Turn Ahead (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۱۵ ساعت: ۹:۲۰

* * * * * * *

"Dexter" It's Alive! (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۱ ساعت: ۱۹:۰۰

* * * * * * * * * *

از صحنهٔ آخر (دست روی قلب) خوشم اومد.

"Dexter" If I Had a Hammer (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۵ ساعت: ۲۱:۳۴

* * * * * * * *

"Dexter" I Had a Dream (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۱۸ ساعت: ۱۶:۴۰

* * * * * * *

"Dexter" Hungry Man (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۷ ساعت: ۱۹:۳۴

* * * * * * * * * *

"Dexter" Hello, Dexter Morgan...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۸ ساعت: ۲۰:۲۸

* * * * * * * *

"Dexter" Hello Bandit (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۴ ساعت: ۲۱:۵۱

* * * * * * * * * *

"Dexter" Go Your Own Way (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۱۵ ساعت: ۲۰:۱۵

* * * * * * * *

"Dexter" Finding Freebo (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۲۵ ساعت: ۱۹:۴۵

* * * * * * * *

"Dexter" Father Knows Best (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۵ ساعت: ۱۱:۳۹

* * * * *

"Dexter" Easy as Pie (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۶/۰۳ ساعت: ۲۰:۲۱

* * * * * * *

"Dexter" Do You Take Dexter...

تاریخ: ۸۹/۰۶/۲۰ ساعت: ۸:۵۳

* * * * * * * *

قسمت آخر این فصل نسبتاً پرماجراست، دو جا توش آموزش بستن کراوات داره ;)

"Dexter" Dirty Harry (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۰۴ ساعت: ۱۹:۰۳

* * * * * * *

"Dexter" Dexter (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۳/۱۴ ساعت: ۱۳:۱۲

* * * * * *

"Dexter" Dex, Lies, and Videotape...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۰:۵۴

* * * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.