گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

"Kitchen Confidential" Teddy...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۹ ساعت: ۱۳:۲۶

* * * * * * *

"Kitchen Confidential" Rabbit...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۹ ساعت: ۸:۱۲

* * * * *

"Kitchen Confidential" Praise Be...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۱۰ ساعت: ۱۹:۲۲

* * * *

"Kitchen Confidential" Power Play...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۱۲ ساعت: ۱۷:۵۷

* * * * * * * *

"Kitchen Confidential" Let's...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۹ ساعت: ۱۳:۲۶

* * * * * * *

"Kitchen Confidential" French...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۳:۳۸

* * * * * *

"Kitchen Confidential" Exile on...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۳ ساعت: ۱۸:۵۹

* * * * * *

"Kitchen Confidential" Dinner...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۸:۵۳

* * * * * * *

"Kitchen Confidential" And the...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۱۲ ساعت: ۱۹:۲۱

* * * *

"Kitchen Confidential" An Affair...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۱۱ ساعت: ۱۹:۰۳

* * * * * * *

"Kitchen Confidential" Aftermath...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۴ ساعت: ۱۷:۲۱

* * * * *

"Kitchen Confidential" (2005)

تاریخ: ۸۸/۰۵/۱۲ ساعت: ۱۹:۲۵

* * * *

"Heroes" Chapter Two...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۰۵ ساعت: ۲۰:۱۸

* * * * *

"Heroes" Chapter Twelve...

تاریخ: ۸۸/۰۳/۰۱ ساعت: ۸:۰۴

* *

"Heroes" Chapter Three 'One...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۰۵ ساعت: ۲۱:۱۴

* * *

"Heroes" Chapter Thirteen...

تاریخ: ۸۸/۰۳/۰۱ ساعت: ۲۰:۰۴

*

"Heroes" Chapter Ten 'Six...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۱۵ ساعت: ۲۰:۳۶

* * * * * *

"Heroes" Chapter Six 'Better...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۱۳ ساعت: ۱۸:۲۱

* *

"Heroes" Chapter Seven...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۱۳ ساعت: ۲۱:۰۳

* * * *

"Heroes" Chapter One...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۰۴ ساعت: ۲۰:۴۴

* * *

اعداد ژاپنی روی ساعت! : اعداد ژاپنی

"Heroes" Chapter Nine...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۱۴ ساعت: ۲۱:۰۲

* * * * * *

"Heroes" Chapter Four...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۰۹ ساعت: ۱۹:۱۳

* * * * * *

"Heroes" Chapter Five...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۱۲ ساعت: ۲۰:۲۳

* * * * * * *

"Heroes" Chapter Eight...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۱۴ ساعت: ۱۸:۱۷

* * * * * *

"Dexter" Turning Biminese (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۳۰ ساعت: ۲۰:۱۷

* * * * * * * *

"Dexter" Truth Be Told (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۴/۲۵ ساعت: ۲۰:۵۹

* * * * * * *

"Dexter" There's Something...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۱۳ ساعت: ۱۹:۱۹

* * * * * * *

"Dexter" The Lion Sleeps Tonight...

تاریخ: ۸۹/۰۵/۲۶ ساعت: ۱۹:۴۶

* * * * * * * *

"Dexter" The Dark Defender (2007)

تاریخ: ۸۹/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۹:۴۵

* * * * * *

"Dexter" The Damage a Man Can Do...

تاریخ: ۸۹/۰۶/۰۵ ساعت: ۱۵:۵۷

* * * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.