گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۷ ساعت: ۱۹:۰۷

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۸ ساعت: ۲۲:۱۴

* * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۰:۲۰

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" Out...

تاریخ: ۸۹/۰۱/۱۹ ساعت: ۱۴:۴۸

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۵ ساعت: ۲۱:۰۵

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۲ ساعت: ۱۸:۳۸

* * * * * * *

از imdb: Skipper: [On a conveyor belt] Kowalski, hit the kill switch! [Kowalski pushes a button; a smashing device is activated] Skipper: Kill the hit switch! [Gets hit by device] Skipper: [Dazed] Switch the kill hit!

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۱۰:۰۴

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" Mort...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۴ ساعت: ۱۸:۳۲

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۴ ساعت: ۱۸:۵۴

* * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۳ ساعت: ۱۷:۵۷

* * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۱ ساعت: ۲۱:۰۴

* * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۴ ساعت: ۱۹:۰۸

* * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۱۰:۱۷

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۱ ساعت: ۱۷:۴۶

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" I...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۲ ساعت: ۱۷:۵۱

* * * * * * * * * *

این قسمتش واقعاً خنده‌داره.

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۰۹ ساعت: ۱۷:۵۲

* * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۳ ساعت: ۱۲:۱۴

* * * * * *

"The Penguins of Madagascar" Gone...

تاریخ: ۸۹/۰۱/۱۹ ساعت: ۱۴:۳۵

* * * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" Go...

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۹:۳۶

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" Dr....

تاریخ: ۸۸/۱۱/۲۹ ساعت: ۲۱:۲۳

* * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۱ ساعت: ۱۷:۴۶

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۷ ساعت: ۱۹:۲۲

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" All...

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۱۱:۳۴

* * * * * *

"The IT Crowd" Yesterday's...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۱

* * * * * * *

"The IT Crowd" Tramps Like Us...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۸ ساعت: ۱۸:۰۳

* * * * *

"The IT Crowd" The Speech (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۳۰ ساعت: ۱۶:۲۷

* * * * * * *

"The IT Crowd" The Red Door (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۲

* * * * * * *

"The IT Crowd" The Haunting of...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۳

* * * * *

"The IT Crowd" The Dinner Party...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۶

* * * *

"The IT Crowd" Smoke and Mirrors...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۶

* * * * *

List generated by WP Movie Ratings.