گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

"Life" Primates (2009)

تاریخ: ۸۸/۱۰/۱۲ ساعت: ۲۱:۲۰

* * * * * * *

"Life in the Undergrowth"...

تاریخ: ۸۶/۰۶/۲۸ ساعت: ۱۸:۲۱

* * * * * * *

???? ???????? ???????? ????? ???? (???-???).

"Life in Cold Blood" The Cold...

تاریخ: ۸۸/۰۳/۰۸ ساعت: ۱۸:۱۷

* * * * * * *

????? ???? ?????? ??? ??? ?? ??? ?????? ???? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ???? ?????. ??????????? ???? ?? ??? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ???????? ????? ???? ???? (?????? ????? ? ?????????). ??? ???? ???????(? ??) ??????? ?? ?????? ? ??? ? ??? ? ?? ????. ????????????? ??????????? ?? ???? ??????? ???? ?????? ????? ? ?????? ?????? ????. ???????? ?????????? ???? ?? ?? ???? ????. BBC - The Cold Blooded Truth BBC - The Cold Blooded Truth BBC - The Cold Blooded Truth BBC - The Cold Blooded Truth

"Life in Cold Blood" Land...

تاریخ: ۸۸/۰۳/۰۹ ساعت: ۱۹:۴۰

* * * * * *

?? ??? ???? ???? ????? ???????? ? ???????? ?? ?? ? ???? ?? ???? ????? ?????. ?????? ?? ???????? ??? ??????? ? ?????????? ? ????? ?? ???? ????? ? ?? ??? ??? ??? ??? ???????? ???????? ????? ????? ????? ???? ? ?????? ????????? ?? ????????? ?? ???? ?????. ?? ????????? ???????? ?? ????? ?????? ?? ?? ?? ?? ?????? ??????? ?????? ? ?? ??? ????????? ?? ???? ?????? ???????? ?? ????? ?? ??? ?? ???? ????? ?? ?? (? ??? ?? ??????????? ??? ???????? ? ???????? LCD ??????) ?????? ?????? ?????? ?? ?? ???? ?????. ?? ??? ???? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ???. ??? ?????? ?????? ?? ?? ?????????? ?? ????? ??? ??? ??? ??????????? ???????? ?? ???? ??????. ?????? ??? ?????? ???? ?? ????? ??? ? ???????? :) . ??????? ??? ????? ??? ????? ?? ?????? ???? ?????? ? ????? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ?????????? ??????? ???? ??????? ??? ?????????? ?? ??? ??????? ? ?? ??? ???? ???? ????? ????? ?? ??????. ??? ?? ?????????? ???? ??????????? ?????? ???? ???? ??? ?????????? ?? ??? ?????? ? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ???!

"Heroes" Chapter Eleven...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۱۷ ساعت: ۲۱:۰۵

* * * * * * * *

- Who is it?

- Destiny!

- I wish destiny would lose our number! ;)

"Dexter" The Getaway (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۰ ساعت: ۱۸:۳۱

* * *

"Dexter" The Big One (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۷ ساعت: ۱۹:۵۱

* * * * * * * *

"Dexter" Teenage Wasteland (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۱۶ ساعت: ۲۰:۳۵

* * * * * * * * *

"Dexter" Take It! (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۲۵ ساعت: ۲۰:۵۸

* * * * * * *

"Dexter" Swim Deep (TV episode...

تاریخ: ۹۱/۱۰/۰۱ ساعت: ۱۵:۳۰

* * * * * *

"Dexter" Sunshine and Frosty...

تاریخ: ۹۱/۰۹/۳۰ ساعت: ۱۵:۲۹

* * * * * * * * *

"Dexter" Run (TV episode 2012) -...

تاریخ: ۹۱/۱۰/۰۱ ساعت: ۱۴:۱۰

* * * * * * *

"Dexter" Practically Perfect (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۱ ساعت: ۲۱:۰۶

* * * * * * *

"Dexter" In the Beginning (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۱۷ ساعت: ۲۰:۰۵

* * * * * * * *

"Dexter" Hop a Freighter (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۶ ساعت: ۱۷:۳۴

* * * * * * *

"Dexter" First Blood (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۴ ساعت: ۱۹:۰۸

* * * * * * *

"Dexter" Everything Is...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۲ ساعت: ۱۹:۰۶

* * * * * * *

"Dexter" Do the Wrong Thing (TV...

تاریخ: ۹۱/۱۰/۰۱ ساعت: ۱۹:۰۱

* * * * * *

"Dexter" Circle Us (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۸ ساعت: ۲۱:۱۹

* * * * * * * *

"Dexter" Buck the System (TV...

تاریخ: ۹۱/۱۰/۰۱ ساعت: ۱۲:۰۷

* * * * * * * *

"Dexter" Beauty and the Beast (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۸ ساعت: ۱۹:۴۲

* * * * * * * *

"Dexter" Are You...? (TV episode...

تاریخ: ۹۱/۰۹/۳۰ ساعت: ۱۵:۲۸

* * * * *

"The Penguins of Madagascar" What...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۶ ساعت: ۱۹:۰۱

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" Two...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۰ ساعت: ۱۹:۲۹

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" The...

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۱۱:۵۱

* * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۱۲:۰۵

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۲ ساعت: ۱۸:۰۵

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۴ ساعت: ۲۰:۰۵

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۹:۴۹

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۴ ساعت: ۱۹:۲۶

* * * * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.