گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

3:10 to Yuma (2007)

تاریخ: ۸۷/۱۰/۱۳ ساعت: ۲۰:۱۱

* * * * * * * * * *

:(

2012 (2009/I)

تاریخ: ۸۹/۰۱/۲۰ ساعت: ۱۶:۳۷

* * * * * * * *

(500) Days of Summer (2009)

تاریخ: ۸۸/۰۹/۲۵ ساعت: ۲۰:۰۵

* * * * * * *

"True Blood" Strange Love (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۷ ساعت: ۲۰:۰۵

* * *

"The Office" Pilot (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۳ ساعت: ۱۷:۲۹

* * * * * * *

"The Office" Health Care (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۴ ساعت: ۱۶:۲۳

* * * * *

"The Office" Diversity Day (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۴ ساعت: ۹:۵۵

* * * * *

"The IT Crowd" The Work Outing...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۳

* * * * * * * * *

"The IT Crowd" The Internet Is...

تاریخ: ۹۲/۱۰/۰۷ ساعت: ۲۱:۱۶

* * * * * * * *

"The IT Crowd" Aunt Irma Visits...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۳

* * * * * * * * *

"The Big Bang Theory" The Work...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۸:۱۰

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The White...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۹ ساعت: ۲۱:۲۳

* * *

"The Big Bang Theory" The Wheaton...

تاریخ: ۹۲/۰۳/۳۱ ساعت: ۲۱:۲۷

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۵ ساعت: ۲۱:۰۰

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The Vegas...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۹:۵۸

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۹:۵۴

* * * * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۷:۱۹

* * * * *

جرج اسموت برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک 2006 توی این اپیزود -در حد چند ثانیه- حضور داره -در نقش خودش-

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۱۶:۱۴

* * * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۴/۰۱ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * * * *

"The Big Bang Theory" The Psychic...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۶ ساعت: ۱۸:۳۸

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Psychic...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۶ ساعت: ۱۸:۳۸

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۳/۳۱ ساعت: ۱۸:۳۸

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The Pork...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۱۳:۰۹

* * * * * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۴/۰۲ ساعت: ۲۱:۳۰

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Pirate...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۴ ساعت: ۹:۲۴

* * * * * * * *

"The Big Bang Theory" The Pirate...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۴ ساعت: ۹:۲۴

* * * * * * * *

"The Big Bang Theory" The Peanut...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۱۵:۵۲

* * * * * * * * *

Howard: Try telling him it's a non-optional social convention. Penny: What? Howard: Just do it. Penny: It's - it's a non-optional social convention. Sheldon: Ah, fair enough! Howard Wolowitz: He came with a manual!

"The Big Bang Theory" The Panty...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۷ ساعت: ۲۱:۲۴

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Pants...

تاریخ: ۹۲/۰۳/۳۱ ساعت: ۱۰:۱۱

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Pancake...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۲ ساعت: ۲۱:۱۹

* * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.