قسمت بعدي

 

 

فهرست مطالب

صفحة فعاليتها

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* براي دريافت برنامه‌ها (به صورت باينري) اين لينك (اندازه فايل = 241 کيلوبايت) و برای دريافت کد برنامه ها اين لينک را دنبال كنيد .

 

 

مقدمه

 

فصل اول زيست‌سنجي و كاربردهاي آن در سيستمهاي امنيتي

 

      1- تعريف، ضرورتها و كاربردها

      2- بررسي عملكرد سيستمهاي موجود

      3- اجزاي سيستمهاي زيست‌سنجي

      4- ارزيابي كارايي سيستمهاي امنيتي مبتني بر زيست‌سنجي

      5- منابع فصل

 

فصل دوم سيستمهاي امنيتي مبتني بر تشخيص گوينده  

 

      1- تعريف و كاربردها

      2- انواع سيستمهاي تشخيص گوينده

      3- روشهاي پياده‌سازي

      4- منابع فصل

 

فصل سوم پردازش صوت : پيش‌زمينه‌هاي تئوري

 

       1- دستگاه شنوايي انسان

      2- ويژگيهاي امواج صوتي

      3- روشهاي ديجيتالي ذخيرة صدا

      4- منابع فصل

 

فصل چهارم – پردازش صوت : برنامه‌نويسي و پياده‌سازي

      1- ساختار مورد نياز براي نگهداري ويژگيهاي صدا

      2- انجام پردازش صدا به صورت يك رشتة مستقل

      3- ضبط صدا

      4- پخش صدا

      5- كتابخانة پردازش صوت

      6- منابع فصل

 

فصل پنجم پردازش صحبت

 

      1- تركيب و تشخيص صحبت

      2- مدلي براي توصيف روش توليد صحبت

      3- آيندة فن‌آوريهاي پردازش صحبت

      4- منابع فصل

 

فصل ششم مدلسازي سيگنال

 

      1- اهميت مدلسازي سيگنال

      2- آشنايي با مدلسازي سيگنال

      3- تشخيص الگو

      4- الگوريتمهاي مدلسازي سيگنال

      5- منابع فصل

 

فصل هفتم روشهاي طراحي سيستمهاي تشخيص گوينده

 

      1- مقدمه

      2- روشهاي مبتني بر چشم‌پوشي زماني پويا

      3- روشهاي مبتني بر مدلهاي نهان ماركف

      4- روشهاي مبتني بر مقدارگزيني برداري

      5- مقايسة كارايي

      6- منابع فصل

 

فصل هشتم – كتابخانة تشخيص گوينده

      1- كتابخانة تشخيص صحبت – گويندة جيالانگ هي

      2- پايگاه داده‌هاي عبارتهاي عبور – شماي كلي

      3- عبارت عبور و پردازشهاي مربوط به آن

      4- چند عبارت عبور براي يك كاربر و پردازشهاي مربوط به آن

      5- ايجاد يك جدول از كاربران

      6- تشكيل و كار با پايگاه داده‌ها

      7- منابع فصل

 

ضميمة 1- نحوة استفاده از برنامه (نرم‌افزار) SpeakerID

 

ضميمة 2- فهرستي از منابع براي مطالعة بيشتر