هديه‌ها

پلاستمپ : ويرايش دوم

   در اين ويرايش تقريبا برای تمام اجزا پوسته طراحی شده، ضمن آن که امکان انتخاب رنگ نيز برای آن پيشبينی شده است. برای دريافت اين پوسته روی تصوير آن کليک کنيد (اندازه‌ی فايل ۱۶۸کيلوبايت است).

پلاستمپ ۲

پلاستمپ : پوسته‌ای برای وينمپ ۳

   برای دريافت اين پوسته روی تصوير آن کليک کنيد (اندازه‌ی فايل ۱۷۴ کيلوبايت است). به هر حال انتظار يک پوستهإی کامل را نداشته باشيد : تنها روی پنجرهإی اصلی کار شده است.

پلاستمپ

يك پوسته برای جت‌اوديو

   با كليك بر روی تصوير زير می‌توانيد به پوسته‌ی اشاره شده كه با فرمت زيپ ذخيره شده دسترسی پيدا كنيد (اندازه‌ی اين فايل ۳۹ كيلوبايت است) و سپس با باز كردن و كپی كردن آن در فهرست پوسته‌های جت‌اوديو (كه در مسير نصب و در دايركتوری uib قرار دارد) و نهايتاً انتخاب آن در قسمت انتخاب پوسته‌ی برنامه آن را نصب نموده، از آن استفاده نماييد.

پوسته جت‌اوديو