آن دو تا مستطیل را بکشید روی شکل صفحه شطرنجی طوری که دو خانه‌ی A و B وسط قرار آن بگیرند (مربوط به این نوشته).

روی این عکس بکشید